Antvorskov 1164-1583

Antvorskov Kloster grundlagdes i 1164 af Kong Valdemar den Store, og det skulle snart blive hovedkloster for alle Johanniterklostre i hele Norden; dette varede til næsten et halvt århundrede efter Reformationen, nemlig frem til 1582/83, da klosteret endeligt nedlagdes og de sidste brødre flyttet. I 1585 blev klosteret så  omdannet til kongelig residens, og dermed sattes et foreløbigt punktum for Ordenens virke i Danmark efter næsten 420 års virke.

                                                                    
Ordensbrødrene hørte oprindeligt ind under den tyske ordensprovins, og den kaldtes herhjemme for ”Sct. Johannes af Jerusalems Hospitalsorden”.
Ordenen fik således fodfæste i Danmark kun godt 100 år efter sin grundlæggelse, takket være at både kongen og ærkebiskop Eskild på deres rejser i udlandet må have hørt om Johanniterne og deres humanitære gerning overfor syge og fattige. Da de tillige stod for udbredelsen af Kirkens lære, overlod kongen dem noget krongods udenfor Slagelse, og her opførtes så Antvorskov Kloster, der fra 1480 under navnet ”Dacia” sammen med det øvrige Norden var helt frigjort fra den tyske ordensprovins.
 
De første brødre, der kom til Danmark, var for hovedpartens vedkommende fra Frankrig, og de første priorer var da også efter deres navne at dømme af fransk oprindelse; først senere bærer priorerne dansker navne (som f.eks. Foss).
 
Johanniterordenen blev hurtigt den førende i landet, og mange brødre fra andre klostre meldte sig til tjeneste hos Johanniterne. Ordenen fik bemyndigelse til at opkræve en mindre afgift hos de enkelte husstande (kaldet Huspenninge), ligesom man modtog store gaver, især fra adelsmænd, det derved sikrede sig en værdig begravelse i et af Ordenens klostre eller en plads på klostrets stiftelse.
 
Efterhånden blev Ordenen meget velhavende, idet den foruden besiddelsen af mere end 900 ejendomme rundt om i landet havde rettighed til at drive sildefiskeri i Øresund; i middelalderen var sild nok landets største eksportvare.
Kirken i Antvorskov, som var Ordenens hovedkirke, var en af landets største; hertil hørte også et hospital, en stiftelse og et egl. sygehus (Helliggeisthus) med hertil hørende urtehaver.
Yderligere besad klosteret en ridebane, en riddersal og en skole samt et præsteseminarium for de mere lærde brødre, der havde studeret i udlandet; blandt disse var i øvrigt en Hans Tavsen, som i Tyskland havde hørt om Luthers lære.
 
Antvorskov fungerede som slot til omkring 1770’erne og solgtes i 1774 til en privatmand; det er senere nedrevet, men ruinerne kan beses den dag i dag.