Nutiden 1934-nu

Genoprettelsen

Ordenens 420-årige virke i Danmark, heraf et halvt århundrede efter Reformationen, kunne i sig selv give anledning til en større afhandling, men vi vil her kort redegøre for Ordenens nyere historie i Danmark.
 
Tanken om Ordenens genoprettelse i Danmark var en naturlig følge af 1930’ernes internationale krise, og der opstod desværre i årtiets løb et par løsrevne ”Malteserklubber”, men disse var uden kontakt til de anerkendte ordensgrene.
 
Efter at de første forhandlinger i 1934 kom Ordenens legale genoprettelse i Danmark i 1939, efter at kreds af ansvarlige omkring stiftsprovst P.C. Wenck von Wenckheim i 1937/38 kom i kontakt med Romanov-slægtens overhoved, Czar Cyril og ”Det Kejserlige Russiske Storpriorat i Eksil i Paris”.
Sidstnævnte repræsenteredes af Czarens broder, Storfyrst Andreas og dennes nærmeste rådgiver i ordensanliggender Baron Michael von Taube, og i Maj 1939 opnåede man den endelige konfirmation af Johanniternes legitime genoprettelse herhjemme.
 
Det historiske priorat Dacia var nu genoprettet efter mere end 350 års dvaletilstand, og Wenck von Wenckheim blev naturligt den første prior; det egentlige arbejde kom dog på grund af den Anden Verdenskrig først i gang i 1950/51, efter at supplerende forhandlinger havde samlet trådene omkring ”Den Geistlige Ridderlige Malteserorden”, som prioratets navn lød.
Prior Wenck von Wenckheim fortsatte frem til sin død i 1957, og embedet overtoges herefter af den hidtidige cansler, Johs. Kaad Ostenfeld, der allerede i 1950/51 virksomt havde deltaget i de supplerende forhandlinger med Paris.
 
Prior Ostenfeld var en fremragende og dygtig organisator, og han skabte reelt den orden, vi kender i dag; han fik bl.a. oprettet et svensk comturi ”Sct. Erik”, men efter priorskiftet i 1968 opstår der et skisma, hvorunder det svenske comturi forlader Dacia.
 
I de vanskelige år 1969-71 ledes prioratet af fung. prior Helmuth Kieldsen, som senere helt frem til 1982 skulle beklæde posten som ambassadør; trods de mange problemer lykkedes det fung. prior i samarbejde med Gr.chvl. E. Henning Nielsen at bringe Ordenen gennem krisen, og i 1972 kunne man udskrive et ordinært priorvalg.
Dette havde ikke været muligt på grund af ringe tilgang og opbakning, men nu kunne man atter skue fremad med øget aktivitet og fremgang.
 

Efter 1972

Ved priorvalget 1972 valgtes Chvl. Erik Foss til prior: først for en to-årig interimsperiode og herefter formelt for livstid; han var i slægt med den næstsidste prior på Antvorskov, Niels Andersen Foss (1538-1568).
 
Nu fulgte en hidtil uset genopbygning af hele prioratet og dets virke: effektivt og kompetent blev arbejdet udbygget og navnlig lagt i faste rammer; med en kreds af nære medarbejdere går prior Foss i gang med den nødvendige konsolideringsproces, herunder navnlig en styrkelse af hospitallarembedet, så dette nu fremtræder med den fornødne ”metodefrihed”.
 
Vigtigt var også, at man i 1974 gjorde Knud H. von Stricker (fra Brødremenighedens Hotel) til comtur for det nyoprettede comturi Jutlandia med sæde i Christiansfeld; hermed lagdes kimen til den jydske afdeling, der også senere er fortsat, dels på Estrup Hovedgaard og med de  nuværende lokaler ved Sct. Josefs Kirke i Horsens.
 
En anden nyskabelse var også de særlige ”Festconventer”, hvorunder man i tilknytning til optagelsen af nye riddere afholdt en større banquet, hvortil også ridderskabets ægtefælle eller samlever,  var indbudt; disse afholdtes dels i København dels rundt om i landet på herregårdshoteller eller lignende festlige og værdige rammer.
 
Hovedvirket lå dog fortsat i Storkøbenhavn, hvor skiftende lokaler efterhånden viste sig for små; takket være daværende subprior, Gr.chvl. E. Henning Nielsen etableredes kontakt til det relativt nye ”annex” til Nygaardskirken i Brøndby, og disse lokaler skulle blive ”Hafnia-afdelingens” domicil siden 1979 og frem til juni 2014, de faste lokaler gav nu den fornødne ro om arbejdet. Nyt domicil bliver her efter Dalby kirke ved Haslev. Hvor fra arbejdet nu føres videre. 

                                                                                        
                                                                                                                                          Nygaardskirken Brøndby

 
I 1979/80 påbegyndes i samarbejde med nye og yngre riddere en moderniseringsproces, der resulterer i en nænsom omskrivning af de ældre sædvaneregler; ligeledes opgives det livsvarige valg af prior, som trods alt hørte en anden tid til.
 
Samtidig hermed fortsatte Ordenen sit virke med afholdelsen af månedlige conventer, hvortil der også var eksterne tekstholdere tilknyttet; dette gav (og giver) en fantastisk variation i de emner, der berøres: alt fra atomer til hjertetransplantationer, om end hovedvægten fortsat ligger omkring historiske og etisk / kirkeligt relaterede emner.
 
For ikke at forglemme det kulturelle har Ordenen yderligere den tradition, at man ofte afholder en sommerekskursion, hvor riddere med fruer får lejlighed til at besøge vigtige historiske lokaliteter som f.eks. Koldinghus og Lund Domkirke.
 
Som led i sit virke har Ordenen også søgt af manifestere sig udadtil, og man deltog i en peirode i vagterne på Himmelekspressen, et herberg for hjemløse i Københavns Sydhavn.
En i 1984/85 etableret ”Caritativ Fond” har ligeledes i en periode gennem afholdelse af loppemarkeder samlet penge ind, og man kunne i sidste halvdel af 1980’erne gennem nogle år gennemføre nogle ret store genbrusmarkeder i Helliggeisthuset  på Strøget i København.
 
Disse tiltag har givet øgede midler til arbejdet, men det har også styrket ridderskabet indadtil.
 

Det 21. århundrede

I år 2000 valgtes Gr.chvl. Prehn Jensen til prior, og han formåede gennem sine ni år som prior at videreføre forgængernes arbejde, samtidig med at der åbnedes for nye tiltag; da størstedelen af tilgangen til ridderskabet siden 2005 geografisk har været placeret på Sydhavsøerne, valgte man i 2007 at etablere en særlig Ridderkreds, kaldet Fretum Magnum i netop Storstrømsområdet.
Under ledelse af en Distriktsdeputeret Comtur arrangeres forskellige udflugter, ligesom man hernede har været drivkraften bag Ordenens støtte til Svanevig Hospice i Bandholm.
 
Arbejdet i Jylland er for tiden inde i en mindre aktiv periode, men comturiet arbejder med forskellige tiltag, så man atter kan få et levedygtigt comturi vest for Storebælt.
 
I den sammenhæng vil der også blive tale om forskellige former for samarbejde med de øvrige ordensforgreninger.